Pfr. Dr. Bruno Kurth
Leitender Pfarrer
Telefon:
(0202) 371330
Pfarrer Robert Rego
Pfarrvikar
Telefon:
(0202) 52 70 97 46
Pfarrer Bernhard Strunk
Pfarrvikar
Telefon:
(0202) 37 133 35
Pfarrer Ludger Ganschinietz
Pfarrvikar
Telefon:
(0202) 52 70 733